سفارش از منوی غذاهای سنتی
رستوران اقاقیا
بلوار دکتر حسابی
4 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۷
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۰۰ تومان
رستوران