عصب کشی به همراه ترمیم دندان شیری
دندانپزشکی دکتر زهره کریمی
فرهنگشهر
%۲۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
اطفال