نظافت محل کار ، منزل و مشاعات آپارتمان به صورت ساعتی
شرکت خدماتی شکوه آسایش پارسه
شهرک صدرا
104 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۶
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان
خدمات منزل و نظافت