برگزاری مراسم در تالار جهانگردی
تالار مجتمع جهانگردی شیراز
بلوار نصر
12 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان
برگزاری مراسم، تشریفات و گل