ویزیت پزشک
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

تخفیف ویژه ویزیت پزشکان

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۰
۱۲,۲۵۰ تومان
۲۴,۵۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

تخفیف ویزیت خدمات جراحی زانو

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
درمانگاه عمومی تخصصی مروارید - قصردشت قصردشت

تخفیف ویژه ویزیت جراحی عمومی و زیبا...

درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۵۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان