آزمایش چکاپ کامل بدن ویژه بانوان و آقایان
درمانگاه تخصصی سینوهه
فرهنگ شهر
10 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۷
۲۶۱,۰۰۰ تومان ۱۳۸,۳۳۰ تومان
ازمایشگاه تشخیص طبی
درمانگاه تخصصی سینوهه - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

آزمایش چکاپ کامل بدن ویژه بانوان و...

درمانگاه تخصصی سینوهه
%۴۷
10
۱۳۸,۳۳۰ تومان
۲۶۱,۰۰۰ تومان
درمانگاه تخصصی سینوهه - فرهنگ شهر فرهنگ شهر

چکاپ کامل قلب

درمانگاه تخصصی سینوهه
%۴۰
۲۳۵,۸۰۰ تومان
۳۹۳,۰۰۰ تومان