سابسیژن
درمانگاه بوستان - بخش پوست - شهرک گلستان شهرک گلستان

پوستی صاف و یک دست با سابسیژن

درمانگاه بوستان - بخش پوست
%۴۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مطب دکتر احسان صالحی - باهنر جنوبی باهنر جنوبی

رفع جای جوش فرورفته با سابسیژن

مطب دکتر احسان صالحی
%۳۳
1
۲۰۱,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان