اقامتی در فضای سنتی
اقامتگاه بوم گردی سی راه
سه راه نمازی
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان
گردشگری