رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی
مطب دکتر اسما ده بزرگی
معالی آباد
23 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۷۵
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
کربوکسی تراپی و پلاسما جت
رفع چروک اطراف چشم با دستگاه پلاسما جت بلوار پاسارگاد
رفع چروک اطراف چشم با دستگاه پلاسما جت مطب دکتر بهرام امیری
%۶۷
7 خرید
۱۴۸,۵۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
رفع چین و چروک و افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد
رفع چین و چروک و افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاس دکتر نجمه قلزم
%۶۹
0 خرید
۲۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلاسما جت معالی آباد
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلاسما جت مطب دکتر جوادی
%۳۳
1 خرید
۱۰۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با پلکسر معالی آباد
رفع افتادگی پلک با پلکسر مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۶۲
8 خرید
۱۲۵,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی و تیرگی دور چشم معالی آباد
رفع سیاهی و تیرگی دور چشم دکتر سعید روزبهانی
%۴۲
0 خرید
۴۹,۳۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
رفع ترک های بارداری به روش کربوکسی تراپی بلوار پاسارگاد
رفع ترک های بارداری به روش کربوکسی تراپی مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
7 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی معالی آباد
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
23 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم بلوار پاسارگاد
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
9 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان