خالبرداری
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک ایمان شمالی
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
105 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع کک و مک پاسداران
خالبرداری و رفع کک و مک مطب دکتر رفیعی
%۷۵
28 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس دکتر نجمه قلزم
%۵۰
13 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF زرهی
رفع خال و کک مک با دستگاه RF مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی
%۷۰
206 خرید
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF آزادگان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF مرکز پوست و لیزر درمانگاه نقش جهان
%۵۰
5 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاسما بلوار عدالت
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاسما درمانگاه ارژن
%۵۰
0 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان