بینایی سنجی و شنوایی سنجی
آزمایش تمپانومتری عفیف آباد
آزمایش تمپانومتری مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۵۰
8 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان(OAE) عفیف آباد
شنوایی سنجی و غربالگری نوزادان(OAE) مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۶۰
10 خرید
۱۲,۸۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
مشاوره و تجویز انواع سمعک عفیف آباد
مشاوره و تجویز انواع سمعک مرکز شنوایی سنجی زمزمه
%۵۰
10 خرید
۲۱,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان