مورد جستجو چائولیدی

در مورد "چائولیدی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "کادویی" بود ؟