مورد جستجو پدر

در مورد "پدر" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "پودر" بود ؟