مورد جستجو لکه

در مورد "لکه" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ملکه" بود ؟