مورد جستجو قدوسی غربی

در مورد "قدوسی غربی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "قدوسی شرقی" بود ؟