مورد جستجو شایسته

در مورد "شایسته" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "ایستگاه" بود ؟