مورد جستجو سینمایی

در مورد "سینمایی" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "بینایی" بود ؟