مورد جستجو دفاع

در مورد "دفاع" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "دوفاز" بود ؟
موارد مرتبط