مورد جستجو جنگ

در مورد "جنگ" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "رنگ" بود ؟