مورد جستجو آمادور

در مورد "آمادور" چیزی یافت نشد آیا منظور شما "مادر" بود ؟