اِی میخوی دلِ مادرت ببری! خوب جُوی اومدی!
هم کادو بیگیر و هم آشپزخونه تعطیل!
اِی از خوشحالی قلبت ویسادِ، هنو مونده

300 تومَن چی بُسون، یه پاوربانکی جایزه بُسون