نظافت محل کار ، منزل و مشاعات آپارتمان به صورت ساعتی
شرکت خدماتی شکوه آسایش پارسه
شهرک صدرا
69 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۲۰
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

خدماتی و نظافتی