کارت ۱۲ جلسه ای استخر
استخر مخابرات فارس
قصرالدشت
540 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۵
۱۳۲,۰۰۰ تومان ۷۲,۶۰۰ تومان
استخر، سونا و جکوزی