بلیط تک جلسه ای شنا آزاد
استخر مخابرات فارس
قصرالدشت
1409 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۲۰
۱۱,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان
تفریحی و ورزشی