درمان سیاهی اطراف چشم
مطب دکتر شهلا پژوهش
26 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
کربوکسی تراپی و پلاسما جت
رفع چروک اطراف چشم با دستگاه پلاسما جت بلوار پاسارگاد
رفع چروک اطراف چشم با دستگاه پلاسما جت مطب دکتر بهرام امیری
%۶۷
7 خرید
۱۴۸,۵۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با پلکسر معالی آباد
رفع افتادگی پلک با پلکسر مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۶۲
6 خرید
۱۲۵,۴۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی معالی آباد
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
21 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
درمان سیاهی اطراف چشم ایمان شمالی
درمان سیاهی اطراف چشم مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
26 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم بلوار پاسارگاد
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
9 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
رفع ترک های بارداری به روش کربوکسی تراپی بلوار پاسارگاد
رفع ترک های بارداری به روش کربوکسی تراپی مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
7 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان