اسپا بدن٬ دست و پا
سالن زیبایی حوض نقاشی - بلوار بعثت بلوار بعثت

آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۵۰
4
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده) - فلکه گاز فلکه گاز

آرامش عمیق با انوع ماساژ

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۸
1
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی نلین - هوابرد هوابرد

آرامشی عمیق با ماساژ سوئدی و ریلکسی

سالن زیبایی نلین
%۴۰
1
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه شب  - معالی آباد معالی آباد

آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن

سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
11
۳۸,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

چهره ای شاداب با ماساژ صورت

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
17
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان