پارافین تراپی
سالن زیبایی فرشیده - قدوسی غربی.نبش محلاتی قدوسی غربی.نبش محلاتی

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
16
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرتا - رحمت آباد رحمت آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی آرتا
%۶۰
148
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی ملکه شب  - معالی آباد معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی ملکه شب
%۶۰
46
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آرمانی - عفیف آباد عفیف آباد

پوستی لطیف و زیبا با پارافین تراپی

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
11
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی نلی - صدرا صدرا

پوستی لطیف با پارافین تراپی دست و پ...

سالن زیبایی نلی
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی نایت . - قصرالدشت قصرالدشت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی نایت .
%۶۰
33
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری) - عفیف آباد عفیف آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۰
9
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی تاج رخ - بلوار زرهی بلوار زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی تاج رخ
%۵۵
15
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی مریم مظفری  - بلوار بعثت بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی آتی ماه* - معالی آباد معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی آتی ماه*
%۶۰
76
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی مارون - میدان احسان میدان احسان

لطافت پوست با خدمات پارافین تراپی

سالن زیبایی مارون
%۵۵
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی سایا - عفیف آباد عفیف آباد

دستانی زیبا و لطیف با پارافین دست

سالن زیبایی سایا
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی موژان - معالی آباد معالی آباد

پوستی لطیف با پارافین تراپی

سالن زیبایی موژان
%۶۰
14
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی عروس سفید - بلوار تخت جمشید بلوار تخت جمشید

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی عروس سفید
%۶۰
1
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی طناز برنا - زرهی زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی طناز برنا
%۶۰
25
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده) - فلکه گاز فلکه گاز

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۰
8
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی بورگ - خیابان فلسطین خیابان فلسطین

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی بورگ
%۵۵
4
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی حوض نقاشی - بلوار بعثت بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و پا

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۵۵
3
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سالن زیبایی حوروش - بلوار بعثت بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی حوروش
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان