پارافین تراپی
پارافین تراپی دست و صورت عفیف آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۰
2
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا قصرالدشت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی نایت .
%۶۰
28
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف و زیبا با پارافین تراپی عفیف آباد

پوستی لطیف و زیبا با پارافین تراپی

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت قدوسی غربی.نبش محلاتی

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
9
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی ملکه شب
%۶۰
25
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا معالی آباد

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۶۰
12
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا ابتداي باهنر جنوبي

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی شان دهقان
%۶۰
40
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کاهش دردهای عضلانی و پوستی لطیف با پارافین تراپی زرهی

کاهش دردهای عضلانی و پوستی لطیف با...

سالن زیبایی ندا نظری
%۶۰
2
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی تاج رخ
%۶۰
4
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی طناز برنا
%۶۰
20
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت فلکه گاز

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۰
5
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی حوروش
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و پا

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پوستی لطیف با پارافین تراپی معالی آباد

پوستی لطیف با پارافین تراپی

سالن زیبایی موژان
%۶۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار زرهی

پارافین تراپی دست و صورت و پا

کلینیک رویا
%۶۰
1
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار تخت جمشید

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی عروس سفید
%۶۰
1
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا بلوار بعثت

پارافین تراپی دست و صورت و پا

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت رحمت آباد

پارافین تراپی دست و صورت

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۰
188
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان