لاغری و تناسب اندام
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Cavitation پاسداران
لاغری و کاهش سایز با دستگاه RF و Cavitation مطب دکتر رفیعی
%۴۴
18 خرید
۴۴,۸۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا با کرایولیپولیز معالی آباد
اندامی زیبا با کرایولیپولیز دکتر نجمه قلزم
%۶۳
72 خرید
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF قصردشت
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۷۱
126 خرید
۲۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن یادستگاه RF معالی آباد
لاغری پهلو و شکم با دستگاه کویتیشن یادستگاه RF دکتر نجمه قلزم
%۴۳
166 خرید
۳۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی بلوار بعثت
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۶۲
76 خرید
۴۰,۶۶۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
تناسب اندام با کرایولیپولیز معالی آباد
تناسب اندام با کرایولیپولیز درمانگاه عرفان
%۳۲
0 خرید
۲۷۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۶۰
52 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن و RF فلکه هنگ
لاغری و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن و RF مطب دکتر قنبری ( لاغری)
%۴۰
0 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن معالی آباد
لاغری موضعی و کاهش سایز با دستگاه کویتیشن مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
0 خرید
۶۰,۳۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF بلوار بعثت
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF مرکز مشاوره تغذیه(خانم آسیه زارع)
%۵۶
30 خرید
۵۹,۴۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان