پر کردن دندان با مواد انگلیسی
مطب دکتر کوثر شفائیان
73 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
سلامت دهان و دندان
پکیج بلیچینگ٬جرم گیری و کاشت نگین بیست متری سینما سعدی
پکیج بلیچینگ٬جرم گیری و کاشت نگین مطب دکتر بهتری نژاد
%۶۰
5 خرید
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر بیست متری سینما سعدی
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۰
157 خرید
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان با مواد انگلیسی فرهنگ شهر
پر کردن دندان با مواد انگلیسی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۶۰
73 خرید
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ترمیم و پرکردن دندان با مواد آمالگام یا کامپوزیت بیست متری سینما سعدی
ترمیم و پرکردن دندان با مواد آمالگام یا کامپوزیت مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۶
16 خرید
۷۰,۴۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) خیابان قصرالدشت
پر کردن دندان (آمالگام و کامپوزیت) مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۲
59 خرید
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان فرهنگ شهر
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۵
42 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
رهایی از درد دندان با عصب کشی بیست متری سینما سعدی
رهایی از درد دندان با عصب کشی مطب دکتر بهتری نژاد
%۳۵
25 خرید
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) زرگری
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۵۵
38 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
جرم گیری با بروساژ زرگری
جرم گیری با بروساژ مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
89 خرید
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری و بروساژ دندان دو فک بیست متری سینما سعدی
جرم گیری و بروساژ دندان دو فک مطب دکتر بهتری نژاد
%۶۵
25 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری و بروساژ با خمیر سفید کننده(دو فک) فرهنگ شهر
جرم گیری و بروساژ با خمیر سفید کننده(دو فک) مطب دکتر کوثر شفائیان
%۶۰
32 خرید
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری زرگری
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
27 خرید
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی فرهنگ شهر
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۱
16 خرید
۱۹۳,۵۵۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) سی متری سینما سعدی
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) دکتر سارا حق دوست
%۶۱
30 خرید
۳۴۳,۲۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
کشیدن و جراحی دندان عقل خیابان قصرالدشت
کشیدن و جراحی دندان عقل مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۴۰
32 خرید
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان